ZARZĄDZENIE NR 5/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zamknięcia budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie  oraz wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie zarządzenia par. 21 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w związku pogarszającą się sytuacja epidemiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarządzam co następuje:

§ 1

 Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem , odnotowany na terenie powiatu łukowskiego, zarządzam wykonywanie zadań przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Funkcjonowanie Urzędu zamkniętego dla bezpośredniej obsługi nie może ograniczać dostępu interesantów do usług realizowanych przez Urząd oraz funkcjonujących numerów telefonów informacyjnych i elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 2

Polecam zamknięcie budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii           w Łukowie. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia kontakt interesantów z Urzędem, co do zasady, odbywa się poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej               i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez wrzucenie wniosku (dokumentu, podania) do skrzynki umieszczonej na bramie w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Warszawskiej 16, dostępnej w godzinach pracy Urzędu. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana, ale każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3

Przyjmowanie stron przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie       w okresie obowiązywania stanu epidemii zostaje odwołane. Skargi, wnioski    i interwencje będą przyjmowane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez dokumentu, (wniosku, podania) do skrzynki umieszczonej na bramie w pobliżu wejścia do Urzędu.

§ 4

Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny wizyty)                          z poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w punktach przeznaczonych do obsługi wyposażonych w przesłony ogradzające oraz środki ochrony osobistej.

§ 5

Osoby, które będą obsługiwane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łukowie, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rąk, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Skip to content