Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej http://piwlukow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piwlukow.pl
Data publikacji strony internetowej: 30.10.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021 r.

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
ul. Warszawska 16
21-400 Łuków
tel. 25 798 26 13
e-mail: lukow.piw@wiw.lublin.pl
strona: http://piwlukow.pl

Informacja o dostępności cyfrowej
Strona internetowa http://piwlukow.pl jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
  6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie jest możliwe w godzinach pracy Urzędu,
od godz. 8:00 do 14:30.
Budynek posiada wejście główne od strony podwórka oraz wyjście ewakuacyjne od strony ulicy.
W budynku jest recepcja znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego stale obsługiwana przez wyznaczonych pracowników.
W holu głównym wydzielono specjalne miejsce do obsługi petentów odgrodzone od pozostałej części budynku ladą oraz pleksami oraz taśmą oddzielającą w celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego zarówno dla petentów jak i pracowników Inspektoratu.
Wewnątrz budynku przy wejściu na odpowiedniej wysokości zainstalowano dodatkowy telefon wraz z pełnym wykazem numerów wewnętrznych do specjalistów zajmujących się określonymi sprawami i w tym miejscu znajduje się obsługa petentów. W razie ewentualnej potrzeby istnieje możliwość osobistej pomocy asystenta.
Dla osób na wózku, tak jak i dla pozostałych osób z zewnątrz dostępny jest hol mieszczący się przed recepcją. W szczególnych przypadkach jest możliwe udostępnienie toalety poprzez otwarcie wejścia ewakuacyjnego.
Parking jest ogólnodostępny. Dojazd do budynku spełnia wymóg utwardzonego dojścia (dojazdu do budynku). Inspektorat posiada parking, który ma oznakowane jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące wsparcia przy wejściu do budynku Inspektoratu mogą otrzymać osobistą pomoc asystenta pod wskazanym numerem telefonu.
Wejście do budynku posiada zróżnicowaną fakturę powierzchni. Budynek nie posiada rozwiązań w sposobie komunikacji za pomocą dźwięku lub pisma Braille’a.
W Inspektoracie nie ma osoby posługującej się językiem migowym. Usługa tłumacza migowego będzie dostępna w niedługim czasie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 28.01.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści należy zgłaszać koordynatorowi ds. dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej:
Koordynator ds. dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie
Danuta Kuźniak
Telefon: 25 798 26 13
e-mail: księgowość.lukow@wiw.lublin.pl

Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienia dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

Skip to content